KMC-Services – BADANIE PŁASKOŚCI POSADZKI W BARDZO WĄSKICH KORYTARZACH MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA VNA

Profilograf – cyfrowy pomiar płaskości posadzki – magazyn wysokiego składowania

Zle­ce­nie do­ty­czy­ło wy­ko­na­nia ba­da­nia pła­sko­ści po­sadz­ki bar­dzo wą­skich ko­ry­ta­rzy w użytkowanym od trzech lat ma­ga­zy­nie wy­so­kie­go skła­do­wa­nia VNA na zgod­ność z wy­ma­ga­nia­mi DIN 15185 oraz VDMA Guideline Floors for use with VNA Trucks. Celem badania było określenie możliwości zwiększenia wydajności pracy całego magazynu poprzez zwiększenie prędkości jazdy wózków systemowych.

Za­sto­so­wa­no me­­to­­dę ul­tra pre­­cy­­zy­j­ne­­go, ciągłego ba­­da­­nia pła­­sko­­­ści po­­sa­dz­ki pro­­fi­­lo­­gra­­fem.

Samobieżny robot, profilograf został skonstruowany zgodnie z wytycznymi dla systemów VNA i jest rzeczywistym odzwierciedleniem wózka systemowego VNA.

Badanie jest przeprowadzane cyfrowo w sposób ciągły dokonując pomiaru co 50 mm lub 2 mm z uwzględnieniem parametrów wózka VNA (rozstaw kół, wysokość podnoszenia), który porusza się w badanym korytarzu.