MEDANA PHARMA – BADANIE PŁASKOŚCI POSADZKI W BARDZO WĄSKICH KORYTARZACH MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA VNA

Zle­­ce­­nie do­­ty­­czy­­ło wy­­ko­­na­­nia ba­­da­­nia pła­­sko­­­ści po­­sa­dz­ki ba­r­dzo wą­­skich ko­­ry­­ta­­rzy w no­­wym ma­­ga­­zy­­nie wy­­so­­kie­­go skła­­do­­wa­­nia VNA na zgo­d­ność z wy­­ma­­ga­­nia­­mi DIN 15185 , TR34 oraz VDMA Guideline Floors for use with VNA Trucks.

Za­sto­so­wa­no me­­to­­dę ul­tra pre­­cy­­zy­j­ne­­go, ciągłego ba­­da­­nia pła­­sko­­­ści po­­sa­dz­ki pro­­fi­­lo­­gra­­fem.

Samobieżny robot, profilograf został skonstruowany zgodnie z wytycznymi dla systemów VNA i jest rzeczywistym odzwierciedleniem wózka systemowego VNA.

Badanie jest przeprowadzane cyfrowo w sposób ciągły dokonując pomiaru co 50 mm lub 2 mm z uwzględnieniem parametrów wózka VNA (rozstaw kół, wysokość podnoszenia), który porusza się w badanym korytarzu.