PF Logo Express – BADANIE PŁASKOŚCI POSADZKI W BARDZO WĄSKICH KORYTARZACH MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA VNA

Zle­­ce­­nie do­­ty­­czy­­ło wy­­ko­­na­­nia ba­­da­­nia pła­­sko­­­ści po­­sa­dz­ki w użytkowanym ma­­ga­­zy­­nie na zgo­d­ność z wy­­ma­­ga­­nia­­mi DIN 15185 oraz VDMA. Ce­lem ba­da­nia by­ło okre­śle­nie moż­li­wo­ści prze­kształ­ce­nia obec­ne­go ukła­du re­ga­łów na sys­tem bar­dzo wą­skich ko­ry­ta­rzy wysokiego składowania VNA.

Za­­­sto­­­so­­­wa­­­no me­­­­to­­­­dę ul­tra pre­­­­cy­­­­zy­­­j­ne­­­­go ba­­­­da­­­­nia pła­­­­sko­­­­­­­ści po­­­­sa­­­dz­ki pro­­­­fi­­­­lo­­­­gra­­­­fem