BADANIE PŁASKOŚCI POSADZKI W BARDZO WĄSKICH KORYTARZACH MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA VNA

Ultra Posadzki - Dariusz Sanigórski Flooring Projects Management - badanie płaskości posadzki w bardzo wąskich korytarzach magazynu wysokiego składowania VNA

Na zle­­ce­­nie Generalnego Wykonawcy wykonaliśmy ba­­da­­nie pła­­sko­­­ści po­­sa­dz­ki ba­r­dzo wą­­skich ko­­ry­­ta­­rzy w ma­­ga­­zy­­nie wy­­so­­kie­­go skła­­do­­wa­­nia VNA na zgo­d­ność z wy­­ma­­ga­­nia­­mi DIN 15185 oraz VDMA Guideline Floors for use with VNA Trucks.

Badanie miało na celu potwierdzić skuteczność wykonanej adaptacji posadzki do wymagań. Adaptacja posadzki polegała na korekcyjnym szlifowaniu trzech torów jazdy wózka systemowego VNA – Still MX-X oraz na wymianie stalowych dylatacji na dylatacje wykonane z jastrychu z żywicy epoksydowej.

Za­sto­so­wa­no me­­to­­dę ul­tra pre­­cy­­zy­j­ne­­go, ciągłego ba­­da­­nia pła­­sko­­­ści po­­sa­dz­ki pro­­fi­­lo­­gra­­fem.

Samobieżny robot, profilograf został skonstruowany zgodnie z wytycznymi dla systemów VNA i jest rzeczywistym odzwierciedleniem wózka systemowego VNA.

Badanie jest przeprowadzane cyfrowo w sposób ciągły dokonując pomiaru co 50 mm lub 2 mm z uwzględnieniem parametrów wózka VNA (rozstaw kół, wysokość podnoszenia), który porusza się w badanym korytarzu.