Signify Poland – BADANIE PŁASKOŚCI POSADZKI W BARDZO WĄSKICH KORYTARZACH MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA VNA

Ultra Posadzki - Dariusz Sanigórski Flooring Projects Management

Zle­ce­nie do­ty­czy­ło wy­ko­na­nia ba­da­nia pła­sko­ści po­sadz­ki szerokich ko­ry­ta­rzy w istniejącym ma­ga­zy­nie wy­so­kie­go skła­do­wa­nia na zgod­ność z wy­ma­ga­nia­mi DIN 15185 oraz VDMA. Celem badania było określenie możliwości przekształcenia obecnego układu regałów na system bardzo wąskich korytarzy VNA.

Zastosowano me­to­dę ul­tra pre­cy­zyj­ne­go ba­da­nia pła­sko­ści po­sadz­ki pro­fi­lo­gra­fem