Valeo Lighting Systems – badanie płaskości posadzki w bardzo wąskich korytarzach magazynu wysokiego składowania VNA

Zlecenie dotyczyło wykonania badania płaskości posadzki bardzo wąskich korytarzy w nowym magazynie wysokiego składowania VNA na zgodność z wymaganiami DIN 15185 oraz VDMA

Zastosowano me­to­dę ul­tra pre­cy­zyj­ne­go ba­da­nia pła­sko­ści po­sadz­ki pro­fi­lo­gra­fem